Case

Hoas

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön perusparannus allianssi.

Allianssihankkeen lähtökohdat


Vuonna 2018 Takoi aloitti yhtenä suunnitteluosapuolena Suomen ensimmäisessä asuinrakennuksiin kohdistuvassa perusparannusallianssihankkeessa. Suunnittelu- ja toteutusryhmäksi valikoitui Hoasin sekä Vison Oy:n yhdessä laatiman kilpailutuksen päätteeksi Takoin suunnitteluosapuolet sekä urakoitsijoiksi Renevo Oy, KRS-Yhtiöt ja TakuuSähkö Oy. Hanke toteutettiin viidessä Hoasin omistamassa asuinkerrostalokiinteistössä Helsingissä ja Espoossa.  

Projektin tavoitteina oli mm. läpimenoaikojen lyhentäminen, laadun ja asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä käyttöönoton ja takuuajan suunnitelmallinen toteuttaminen. Näihin uskottiin päästävän parhaiten allianssimallisella toteutuksella, jonka läpiviemiseksi oli hankkeeseen otettu mukaan ulkopuolinen allianssiasiantuntija Vison Oy.

Suunnitteluvaihe

Suunnittelutyö tehtiin hyödyntäen aktiivisesti Big Room -työskentelyä yhdessä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa. Hankkeen yhteydessä laadittiin aikataulutus Last Planner -muodossa toteutusvaiheeseen hankkeen tehokkaan läpimenon varmistamiseksi. Koronan rajoittaessa toimintaa tiivis Big Room -työskentely siirrettiin Teams-kokouksiksi, mikä toi omalta osaltaan haasteita hankkeeseen. Big Room -työskentelyn ja Teams-kokousten hybridimalliin siirryttiin rajoitusten keventyessä.

Tavanomaiseen kilpailu-urakkaan verrattuna hankemuodon etuna oli urakoitsijan mukaan saaminen jo suunnitteluvaiheessa. Eri osapuolten sitoutuessa pitkäkestoiseen hankkeeseen jo hyvissä ajoin, voitiin projektiryhmän työskentelytapoja kehittää ja oppia eri yritysten toimintamalleista. Jo alkuvaiheessa laaditun riskianalyysin avulla hankkeessa pystyttiin toteuttamaan järkevämpiä korjauskokonaisuuksia kuin normaaleissa kilpailu-urakoissa.

Asuntokorjaukset toteutettiin tahtiaikataulumallilla, jonka periaatteita mukaillen toteutettiin myös suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheen osalta malli kuitenkin todettiin haastavaksi erinäisten yllätysten vuoksi, mutta lopulta aikatauluissa pysyttiin alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Hankkeen toteutus ja lopputulos

Korjauskohteista viimeisen vastaanottotarkastus pidettiin kesällä 2022. Koko allianssihankkeen aikana osapuolet kehittyivät yhteistyössä merkittävästi ja lähes kaikki alussa asetetut tavoitteet saavutettiin. Tahtiaikataulun todettiin lyhentävän huomattavasti hankkeiden läpimenoaikoja. Viimeisen hankkeen asukaskyselyn tulokset ylittivät kaikki odotukset. Tämä osaltaan kuvastaa sisäänmuuton onnistumista ja toteutuksen laadukkuutta. Hankkeen kaikkien kohteiden tavoitekustannukset alitettiin, joten voidaan todeta, että hanke oli varsin onnistunut jokaisen osapuolen näkökulmasta.