Takoi Yhtiöt OY

Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.3.2023

Tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa Käyttäjille, miten ja miksi Takoi Yhtiöt Oy kerää ja käyttää Käyttäjien henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, Takoin palveluiden markkinointiin sekä internetsivuston www.takoi.fi (”Internetsivusto”) tarjoamiseksi. Käyttäjät voivat olla Takoi Yhtiöt Oy:n asiakasyritysten edustajia, potentiaalisten asiakasyritysten edustajia tai Internetsivustolla vierailevia henkilöitä (”Käyttäjä”).

1. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Takoi Yhtiöt Oy (”Takoi”). Takoi on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asioissa ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:

Pekka Lindeman. pekka.lindeman@takoi.fi

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Takoi käsittelee Käyttäjiensä henkilötietoja useaan tarkoitukseen, jotka ovat kuvattu alla.

2.1  Asiakassuhde

Takoi käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja asiakasviestinnän ja yhteydenottojen käsittelemiseksi. Takoin palveluiden tarjoaminen, tilausten käsittely ja toimittaminen edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti asiakasyrityksen ja Takoin väliseen sopimukseen sisältäen myös sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamisen ja siihen liittyvän henkilötietojen käsittelyn.

2.2  Markkinointi ja Internetsivusto

Käyttäjien henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin ja Internetsivuston tarjoamiseksi. Käyttäjien henkilötietoja voidaan kerätä ja käyttää, jos Käyttäjä on yhteydessä asiakaspalveluun, tilaa uutiskirjeen, osallistuu kilpailuihin tai muuten osoittaa kiinnostuksensa Takoin toimintaa kohtaan, esimerkiksi messuilla ja tapahtumissa. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käyttää sähköisen markkinointiviestinnän lähettämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu tältä osin Takoin oikeutettuun etuun, jonka tarkoituksena on markkinoida Takoin palveluja sekä tarjota Käyttäjille olennaista tietoa palveluista ja tuotteista osana Internetsivustoa.

2.3  Tuote- ja palvelukehitys

Takoin tavoitteena on tarjota laadukkaita tuotteita ja palveluita. Näin ollen Takoi voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja markkinoiden, käyttäjäryhmien ja Internetsivuston ja tuotteiden ja palveluiden analysointiin tuotteiden ja palveluiden laadun kehittämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu Takoin oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaansa ja tuottaa parempia tuotteita ja palveluita.

Takoi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita tilastointi- ja markkinointitarkoituksiin, internetsivuston toiminnallisuuksien tarjoamiseksi sekä niiden laadun kehittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Lue lisää evästeistä täällä.

2.4  Tietoturvallisuus

Takoi voi käsitellä henkilötietoja Internetsivuston ja tietojärjestelmien tietoturvan varmistamiseksi. Takoi ylläpitää tietoturvatoimenpiteitä turvatakseen liiketoimintaan liittyvät tiedot, mukaan lukien henkilötiedot, varmistaakseen liiketoimintaan liittyvien palveluiden saatavuuden sekä estääkseen ja selvittääkseen rikollisia toimia. Tietoturvatoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää rajatusti myös Käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu Takoin oikeutettuun etuun turvata liiketoiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät ja tiedot, mukaan lukien Käyttäjien henkilötiedot.

3.  Kerättävät henkilötiedot

3.1  Asiakassuhde

Takoi voi asiakassuhteen hoitamiseksi käsitellä henkilötietoja Käyttäjistä. Takoi saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään tilauksen ja/tai toimituksen yhteydessä, sisältäen muun muassa seuraavia henkilötietoja

 • Käyttäjän nimi, asema/titteli ja yhteystiedot;
 • asiakasyrityksen tiedot, kuten asiakasyrityksen nimi, Y-tunnus ja asiakasnumero;
 • asiakassopimussuhdetta koskevat tiedot, kuten tilausta koskevat tiedot, alku- ja päättymispäivä ja laskutukseen liittyvät tiedot; ja
 • tilaukseen ja toimitukseen liittyvä asiakasviestintä ja muut yhteydenotot.

3.2  Markkinointi

Takoi voi käsitellä henkilötietoja potentiaalisista asiakkaista ja heidän edustajistaan markkinointitarkoituksiin, kun Käyttäjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tai tilaa uutiskirjeen tai osallistuu kilpailuihin messuilla tai muissa tapahtumissa. Takoi saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään. Takoi voi kerätä seuraavia henkilötietoja

 • Käyttäjän nimi, asema/titteli ja yhteystiedot;
 • asiakasyrityksen tiedot, kuten asiakasyrityksen nimi ja toimiala;
 • yhteydenoton syy ja siihen liittyvät tiedot; ja
 • tilatut uutiskirjeet ja/tai osallistutut tapahtumat.

3.3  Rekrytointi

Takoi voi rekrytointisuhteen hoitamiseksi käsitellä henkilötietoja. Takoi saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään.

3.4  Internetsivuston käyttö

Takoi voi käsitellä automaattisesti teknisiä tietoja Internetsivuston käytön yhteydessä, kun Käyttäjä liikkuu Internetsivustolla, sisältäen muun muassa seuraavia henkilötietoja

 • IP-osoite, laite ID, laitteen malli, käyttöjärjestelmä ja asetukset;
 • Internetsivuston käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot

Takoi voi kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä, käyttäjäryhmistä ja liikkumisesta Internetsivustolla evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointi- ja markkinointitarkoituksessa. Tilastot auttavat ymmärtämään, kuinka Käyttäjät käyttävät Internetsivustoa ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmän. Lue lisää evästeistä täällä.

3.5  Muut lähteet

Takoi voi aika ajoin kerätä Käyttäjien henkilötietoja muista lähteistä, kuten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta, kuten markkinointiyrityksiltä tai sosiaalisesta mediasta.

4.  Tietojen luovuttaminen

Takoi voi luovuttaa Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat Takoin lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja, jotka Takoi luovuttaa heille.  Takoi voi käyttää esimerkiksi IT-toimittajia tietojärjestelmien ylläpitoon, markkinointiyrityksiä markkinoinnin edistämiseen, rekrytointijärjestelmiä hakemuksien tallentamiseen tai perintätoimistoja laskujen perimiseen;
 • lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen;
 • jos Takoi on mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa;
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi, rikosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

5.  Tietojen säilyttäminen

Takoi säilyttää Käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ja tämän jälkeen henkilötiedot hävitetään, ellei lainsäädäntö tai osapuolten sopimukseen perustuvat oikeudet tai velvollisuudet edellytä säilyttämään henkilötiedot pidempään.

Pääasialliset säilytysajat ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteeseen liittyvät henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen ajan ja tämän jälkeen niin kauan kuin sopimussuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet edellyttävät, kuten laskutuksen hoitaminen, tai niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää, esimerkiksi kirjanpitolaki.
 • Markkinointitarkoituksiin kerätyt henkilötiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua osapuolten edellisestä yhteydenotosta, elleivät osapuolten sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet tai lainsäädäntö edellytä säilyttämään henkilötietoja. Käyttäjän oikeudet markkinointiin liittyen on kuvattu tämän Tietosuojaselosteen kappaleessa 7.

6.  Oikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, korjata ja päivittää itseänsä koskevat henkilötiedot sekä pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista kuten soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty. Lisäksi Käyttäjä voi pyytää henkilötietojensa poistamista. Huomaathan, että kaikkien henkilötietojen poistaminen ei välttämättä ole mahdollista sopimussuhteen aikana lainsäädännön tai sopimussuhteeseen liittyvien velvollisuuksien takia.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Tämä oikeus koskee Käyttäjän itse luovuttamia henkilötietoja, jotka on kerätty Käyttäjän suostumuksen tai asiakassopimussuhteen perusteella. Siirto-oikeus ei koske sellaisia henkilötietoja, joita käsitellään lakisääteisen velvollisuuden perusteella.

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@takoi.fi

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos Käyttäjä kokee, että hänen henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa valituksen voi osoittaa tietosuojavaltuutetun toimistolle: www.tietosuoja.fi

8.  Tietojen suojaaminen

Takoilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Takoi rajoittaa pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan Takoin ohjeiden mukaisesti. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

9.  Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää Tietosuojaselostetta. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta Internetsivustolla, josta myös löydät uusimman version Tietosuojaselosteesta.

10.  Yhteystiedot

Tietosuojaselosteeseen tai Takoin säilyttämiin Käyttäjiä koskeviin henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjä voi olla yhteydessä Takoin yhteyshenkilöön sähköpostitse pekka.lindeman@takoi.fi